Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) – Česky

eula_v3 August 2017

Kopii této smlouvy EULA si vytiskněte pro budoucí použití.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

TATO SMLOUVA

se uzavírá v den, kdy ji přijal koncový uživatel (koncový uživatel). PŘED STAŽENÍM APLIKACE SI JI PROSÍM DŮKLADNĚ PROČTĚTE. Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) přestavuje právní ujednání mezi vámi (koncový uživatel nebo vy) a společností CALPRO AS sídlící na adrese Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Norsko (poskytovatel licence nebo my), které se týká:

mobilního aplikačního softwaru Calprosmart™, souvisejících webových služeb Calprosmart™ (calprosmart.com), dat dodávaných se softwarem, souvisejícího média (aplikace) a elektronických uživatelských příruček / dokumentace (dokumenty).

Výhradně na základě této smlouvy, zejména pak bodu 2 a 3 uvedených níže, vám po dobu trvání této smlouvy poskytujeme nevýhradní a nepřenosnou licenci pro přístup k aplikaci a dokumentům a k jejich využívání. Kromě toho berete na vědomí, že používání aplikace a dokumentů může podléhat případným dalším specifikovaným omezením přístupu a použití, která mohou být ustanovena poskytovatelem nebo provozovatelem obchodu s aplikacemi (obchod s aplikacemi), z jehož internetových stránek umístěných na….? jste si aplikaci stáhli (pravidla obchodu s aplikacemi).

Berete na vědomí, že aplikace a dokumenty jsou chráněny autorským právem a obsahují cenná obchodní tajemství poskytovatele licence a že veškerá práva k tomuto softwaru a dokumentaci zůstávají i nadále poskytovateli licence.

Požadavky na operační systém

Tato aplikace vyžaduje mobilní zařízení s fotoaparátem, který disponuje minimálním rozlišením 5 megapixelů, LED bleskem a automatickým ostřením, procesorem o minimální rychlosti 1 GHz+, přístupem k internetu a operačním systémem iOS nebo Android. Požadavky se mohou pro budoucí vydání softwaru změnit.

Ověřená zařízení

Tato aplikace byla formálně testována a byla ověřena pro použití na většině zařízeních s verzemi Android 4.1 a iOS7 a následujícími verzemi (ověřená zařízení).

Důležité upozornění:

 • Používáním aplikace nebo internetových stránek či kliknutím na tlačítko „Přijmout“ níže souhlasíte s podmínkami licence.
 • Pokud s podmínkami této licence nesouhlasíte, neposkytneme vám licenci na aplikaci a dokumenty a vy musíte software okamžitě přestat používat a odinstalovat.
 • Jako spotřebitel máte před stažením aplikace a dokumentů právo využít 14denní výpovědní lhůtu, v rámci níž můžete transakci zrušit bez jakýchkoli nákladů a bez uvedení důvodu.
 • Jakmile však začnete aplikaci či dokumenty stahovat nebo streamovat, právo zrušit transakci pozbýváte.
 • Toto ustanovení se nevztahuje na vaše spotřebitelská práva s ohledem na aplikaci nebo dokumenty, které jsou vadné.

 

 1. Potvrzení

1.1 Podmínky této smlouvy EULA se vztahují na aplikaci nebo na kteroukoli ze služeb, které jsou prostřednictvím aplikace dostupné (služby), včetně případných aktualizací nebo doplňků aplikace či služby, pokud tyto nejsou dodávány se samostatnými podmínkami; v takovém případě pro ně platí tyto samostatné podmínky. Pokud aplikace nebo služba obsahuje open-source software, mohou mít podmínky licence k tomuto open-source softwaru přednost před některými podmínkami této smlouvy EULA.

1.2 Tyto podmínky můžeme kdykoliv změnit upravením data verze v horní části smlouvy EULA. Pokud učiníme nějaké zásadní změny, budeme vás o podrobnostech příslušné změny informovat prostřednictvím SMS nebo e-mailem, nebo vás na tuto změnu upozorníme při vašem příštím spuštění aplikace. Nové podmínky se mohou zobrazit na obrazovce a vy můžete být vyzváni k jejich přečtení a přijetí, než budete moci pokračovat v používání služeb.

1.3 Čas od času mohou být v obchodě s aplikacemi zveřejňovány aktualizace aplikace. V závislosti na aktualizaci je možné, že nebudete moci služby používat, dokud nestáhnete nebo nestreamujete poslední verzi aplikace a dokud nepřijmete případné nové podmínky.

1.4 Předpokládáme, že jste majiteli mobilního telefonu nebo přenosných zařízení (zařízení), která ovládáte, nebo jste od jejich majitele (majitelů) získali svolení, pro účely stažení nebo streamování kopie aplikace na zařízení. Berete na vědomí, že poskytovatelé služeb mohou vám nebo majiteli účtovat poplatky za přístup na internet ze zařízení. V souladu s podmínkami této smlouvy EULA nesete odpovědnost za používání aplikace nebo služby na libovolném zařízení nebo ve vztahu k němu, a to bez ohledu na to, zda toto zařízení vlastníte, či nikoliv.

1.5 Přijetím této smlouvy EULA souhlasíte s tím, že shromážděné údaje mohou být zpracovávány v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

1.6 Podmínky našich zásad ochrany osobních údajů (zásady ochrany osobních údajů) jsou začleněny do této smlouvy EULA prostřednictvím odkazu a okamžikem, kdy je řádně přijmete, se vztahují se používání aplikace a služeb.

1.7 Používáním aplikace nebo některé ze služeb dáváte najevo svůj souhlas se shromažďováním a používáním technických informací o zařízeních a souvisejícím softwaru, hardwaru a periferních zařízeních pro služby, které jsou založené na síti internet nebo jsou bezdrátové, za účelem zdokonalování našich produktů a proto, abychom vám mohli poskytovat služby.

1.8 Veškerá měření provedená nebo zobrazená aplikací slouží jen jako pomůcka k rozpoznání a hodnocení. Za všechna rozhodnutí týkající se diagnózy nebo léčby nese výhradní odpovědnost ošetřující lékař. Všechna taková rozhodnutí by měla být založena na všech informacích dostupných z různých zdrojů včetně klinických vyšetření. Před změnou léku na základě výsledků testu, který jste si provedli prostřednictvím aplikace CalproSmart™, se musíte poradit s ošetřujícím lékařem, pokud jste se s ním na tom nedohodli již dříve.

1.9 Aplikace byla schválena pro použití v rámci Evropského hospodářského prostoru v souladu se směrnicí 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Certifikát č. 0088/4008963/00183.

1.10 Určité služby budou využívat další funkce vašeho zařízení, jako je kalendář, telefon a internetové připojení. Tuto funkci můžete kdykoliv vypnout v nastavení zařízení. Pokud svůj souhlas odvoláte, nemusejí některé funkce nebo žádná z nich fungovat tak, jak bylo zamýšleno.

1.11 Aplikace nebo služba může obsahovat odkazy na jiné nezávislé externí internetové stránky (externí stránky). Externí stránky nejsou pod naší kontrolou a my neneseme odpovědnost za jejich obsah ani za jejich zásady ochrany osobních údajů (pokud je mají), ani je neschvalujeme. Pokud jde o vaši interakci s externími stránkami včetně zakoupení a používání produktů a služeb, které jsou jejich prostřednictvím k dispozici, budete muset využít svůj nezávislý úsudek. Naše zásady ochrany osobních údajů se na externí stránky nevztahují.

 1. Přidělení a rozsah licence

2.1 Na základě vašeho souhlasu s dodržováním podmínek této smlouvy EULA vám udělujeme nepřenosnou a nevýhradní licenci na stažení a používání aplikace na zařízeních na základě podmínek stanovených v této smlouvě EULA.

2.2 Můžete:

2.2.1 stáhnout nebo streamovat kopii aplikace na libovolné ruční mobilní zařízení a prohlížet, používat a zobrazovat aplikaci na zařízení výhradně pro své soukromé účely a

2.2.2 používat dokumenty výhradně pro své soukromé účely.

 1. Omezení licence

Kromě situací výslovně uvedených v této smlouvě EULA nebo povolených místními zákony souhlasíte s tím, že:

3.1.1 nebudete kopírovat aplikaci ani dokumenty kromě situací, kdy takové kopírování doprovází běžné používání aplikace nebo kdy je nezbytné k vytvoření zálohy nebo zajištění provozní bezpečnosti;

3.1.2 nebudete aplikaci ani dokumenty půjčovat, pronajímat, poskytovat k nim sublicenci, zapůjčovat, překládat, slučovat, přizpůsobovat, měnit ani upravovat;

3.1.3 nebudete provádět změny ani úpravy celé aplikace ani její části, ani neumožníte, aby byla celá aplikace nebo její část kombinována s jinými programy nebo do jiných programů začleňována;

3.1.4 nebudete provádět rozklad, dekompilaci, využívat reverzní inženýrství ani vytvářet odvozená díla založená na celé aplikaci nebo na její části, ani se o to nebudete pokoušet, kromě rozsahu, ve kterém (ve smyslu paragrafu 39h norského zákona o autorských právech 1961 a paragrafu 296A zákona o autorských právech, provedeních a patentech 1988 (VB) nebo ekvivalentní legislativy či předpisů, které se na tyto otázky vztahují v příslušné jurisdikci) tyto činnosti nemohou být zakázány, protože jsou nezbytné za účelem dosažení vzájemné spolupráce aplikace s jiným softwarovým programem, a pokud informace, které během provádění těchto činností získáte:

3.1.4.1 použijete pouze za účelem dosažení vzájemné spolupráce aplikace s jiným softwarovým programem;

3.1.4.2 nebudete zbytečně vyzrazovat ani sdělovat žádné třetí straně bez našeho předchozího písemného souhlasu;

3.1.4.3 nebudete používat k vytváření žádného softwaru, který je podstatně podobný aplikaci;

3.1.5 všechny kopie aplikace budete uchovávat zabezpečené a nebudete jiným osobám vyzrazovat heslo používané pro aplikaci nebo služby;

3.1.6 zajistíte, aby vámi vytvořené celé nebo částečné kopie aplikace na libovolném médiu zahrnovaly naše vyrozumění o autorských právech;

3.1.7 nebudete používat aplikaci v žádné jurisdikci, kde by bylo její použití zakázáno nebo kde by vyžadovalo regulatorní schválení, které ještě nebylo uděleno;

3.1.8 nebudete žádným osobám a v žádné podobě poskytovat ani jinak zpřístupňovat celou aplikaci ani její část (včetně objektového a zdrojového kódu) bez našeho předchozího písemného souhlasu;

3.1.9 budete jednat v souladu se všemi zákony a předpisy o kontrole technologií a s exportními zákony a předpisy, které se vztahují na technologie používané nebo podporované aplikací nebo službou (technologie),

(spolu s body 3.1.1 až 3.1.9 budou uváděné jako omezení licence).

 1. Omezení použití

Nesmíte:

4.1.1 používat aplikaci nebo jakoukoliv službu nezákonným způsobem, k nezákonnému účelu nebo způsobem neslučitelným s touto smlouvou EULA, ani nesmíte jednat podvodně či s nekalým úmyslem, například prováděním hackerských útoků nebo vkládáním škodlivého kódu včetně virů nebo škodlivých dat do aplikace, jakékoliv služby nebo jakéhokoliv operačního systému;

4.1.2 porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví žádné třetí strany v souvislosti s vaším používáním aplikace nebo služby včetně předkládání jakýchkoliv materiálů (v rozsahu, v jakém takové používání není podloženo licencí na základě této smlouvy EULA);

4.1.3 přenášet jakékoliv materiály, které jsou hanlivé, urážlivé nebo jinak nepřípustné ve vztahu s vaším používáním aplikace nebo služby;

4.1.4 používat aplikaci nebo službu způsobem, který by mohl poškodit, vyřadit z provozu, přetížit, narušit nebo kompromitovat naše systémy nebo zabezpečení nebo narušovat činnost ostatních uživatelů;

4.1.5 shromažďovat či získávat jakékoliv informace nebo údaje ze služby nebo z našich systémů, nebo se pokoušet dešifrovat data přenášená na servery nebo ze serverů provozujících některou službu.

 1. Práva na ochranu duševního vlastnictví

5.1 Berete na vědomí, že všechna práva na ochranu duševního vlastnictví v rámci aplikace, dokumentů a technologie patří nám nebo našim poskytovatelům licencí, že veškerá práva uvedená v této smlouvě EULA jsou vám poskytována na základě licence (nikoliv prodávána) a že nemáte v rámci aplikace, dokumentů nebo technologie žádná práva kromě práva na jejich používání v souladu s podmínkami této smlouvy EULA.

5.2 Berete na vědomí, že nemáte právo na přístup k aplikaci ve formě zdrojového kódu.

5.3 Berete na vědomí, že aplikace obsahuje technologii chráněnou patentem (mimo jiné včetně PCT/GB2012/050717) a že veškeré licence, které vám byly uděleny na základě tohoto dokumentu, jsou přísně omezeny na rozsah této aplikace a služby a že se nevztahují na žádné jiné využití této patentované technologie.

 1. Omezená záruka

6.1 Na dobu 12 měsíců zaručujeme (záruka), že:

6.1.1 aplikace bude při řádném používání a na ověřeném zařízení, pro které byla vytvořena, poskytovat náležitý výkon v souladu s funkcemi popsanými v dokumentech a

6.1.2 že dokumenty správně popisují provoz aplikace ve všech zásadních ohledech k datu, kdy byla aplikace stažena nebo streamována do zařízení nebo kdy jste se mohli úspěšně přihlásit do aplikace bez upgradování aplikace.

6.2 Pokud nás během záruky písemně upozorníte na chybu nebo závadu aplikace, kvůli které neposkytuje náležitý výkon v souladu s dokumenty, budete oprávněni získat zdarma upgrade případné budoucí verze aplikace.

6.3 Záruka se nevztahuje na následující situace:

6.3.1 pokud je chyba nebo závada aplikace či služby způsobena tím, že jste aplikaci pozměnili;

6.3.2 pokud je chyba nebo závada aplikace způsobena tím, že jste aplikaci používali v rozporu s podmínkami této smlouvy EULA;

6.3.3 pokud porušíte některá z omezení licence nebo z omezení přijatelného použití;

6.3.4 pokud aplikaci používáte mimo jurisdikci, kde byla regulatorně schválena;

6.3.5 pokud naše podnikání ukončíme a aplikace a služby již nadále nenabízíme.

 1. Omezení odpovědnosti

7.1 Berete na vědomí, že aplikace nebyla vyvinuta tak, aby splňovala vaše individuální požadavky, a že jste proto povinen ujistit se, zda možnosti a funkce aplikace tak, jak jsou popsány v dokumentech, splňují vaše požadavky.

7.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za ušlý zisk vyjma situací uvedených níže.

7.3 Neseme odpovědnost pouze za ztráty nebo škody, které utrpíte jako předvídatelný následek našeho porušení této smlouvy EULA nebo našeho zanedbání, a to do výše stanovené v odstavci 7.4.  Ztráty nebo škody jsou předvídatelné, pokud představují zřejmý následek našeho porušení nebo pokud byly vámi a námi předpokládány v okamžiku, kdy jsme vám smlouvu EULA předložili.

7.4 Naše maximální souhrnná odpovědnost vyplývající z této smlouvy EULA nebo v její souvislosti (včetně vašeho používání některé služby), ať už se jedná o porušení smlouvy, odpovědnost z civilního deliktu (včetně nedbalosti) nebo o jinou příčinu, je za všech okolností omezena na celkovou hodnotu zboží nebo služeb, které jste od nás zakoupili. Toto se nevztahuje na typy ztráty uvedené v odstavci 7.5.

7.5 Žádné ustanovení této smlouvy EULA neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost za:

7.5.1 úmrtí či zranění osob způsobené naší nedbalostí;

7.5.2 podvod nebo nesprávnou interpretaci za účelem podvodu;

7.5.3 jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze omezit nebo vyloučit podle norského práva.

 1. Vypovězení smlouvy

8.1 Tuto smlouvu EULA můžeme okamžitě vypovědět písemným oznámením, pokud:

8.1.1 jste se dopustíte závažného nebo opakovaného porušení této smlouvy EULA, které nenapravíte (pokud je možné toto porušení napravit) do 14 dnů od okamžiku, kdy vám bude doručena písemná výzva k této nápravě, a

8.1.2 pokud porušíte některá z omezení licence nebo z omezení přijatelného použití.

8.2 Vypovězení smlouvy z jakéhokoliv důvodu:

8.2.1 všechna práva, která vám byla udělena na základě této smlouvy EULA, pozbydou platnosti;

8.2.2 musíte okamžitě ukončit všechny aktivity, ke kterým jste měli oprávnění na základě této smlouvy EULA, včetně používání aplikace a služeb;

8.2.3 musíte okamžitě vymazat nebo odstranit aplikaci ze všech zařízení a okamžitě zničit všechny kopie aplikace a dokumentů, které máte ve svém vlastnictví, v úschově nebo pod svou kontrolou, a potvrdit nám, že jste tak učinili.

 1. Komunikace mezi námi

9.1 Pokud nás budete chtít kontaktovat písemně nebo pokud bude některá podmínka této smlouvy EULA vyžadovat, abyste nás písemně upozornili, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese  nebo můžete poslat předplacenou poštovní zásilku na společnost Calpro AS na adrese Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Norsko. Přijetí zprávy vám písemně potvrdíme, zpravidla e-mailem.

9.2 Pokud vás budeme potřebovat kontaktovat nebo vás budeme muset na určitou skutečnost písemně upozornit, učiníme tak e-mailem nebo předplacenou poštovní zásilkou na adresu, kterou nám poskytnete.

 1. Události mimo naši kontrolu

10.1 Neneseme odpovědnost za nemožnost plnění nebo za opožděnost plnění našich závazků na základě této smlouvy EULA, které budou způsobeny činem nebo událostí mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně selhání veřejných nebo soukromých komunikačních sítí (událost mimo naši kontrolu).

10.2 Pokud dojde k události mimo naši kontrolu, která ovlivní plnění našich závazků vyplývajících z této smlouvy EULA:

10.2.1 naše závazky vyplývající z této smlouvy EULA budou pozastaveny a doba plnění našich závazků bude prodloužena o dobu trvání události mimo naši kontrolu a

10.2.2 my vynaložíme přiměřené úsilí na nalezení řešení, aby mohly být naše závazky vyplývající z této smlouvy EULA plněny i přes příslušnou událost mimo naši kontrolu.

 1. Další důležitá ustanovení

11.1 Svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy EULA můžeme přenést na jinou organizaci, tato skutečnost však nijak neovlivní vaše práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy EULA.

11.2 Vy můžete svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy EULA přenést na jinou osobu pouze za předpokladu, že k tomu poskytneme písemný souhlas.

11.3 Pokud nebudeme trvat na tom, abyste splnili své povinnosti na základě této smlouvy EULA, pokud nebudeme vynucovat svá práva vůči vám nebo pokud tak budeme činit se zpožděním, neznamená to, že jsme se svých práv vůči vám vzdali ani že nemusíte splnit své povinnosti. Pokud se zřekneme splnění vaší povinnosti, učiníme tak pouze písemně a nebude to znamenat, že se automaticky vzdáváme i splnění vašich budoucích povinností.

11.4 Každá z podmínek této smlouvy EULA platí samostatně. Pokud soud nebo právně způsobilý úřad rozhodne, že jsou některé z nich nezákonné nebo nevynutitelné, zbývající podmínky zůstanou zcela v platnosti a účinnosti.

11.5 Vezměte prosím na vědomí, že tato smlouva EULA, její předmět a forma se řídí norským právem. Vy i my souhlasíme s tím, že výlučná příslušnost soudů náleží norským soudům.

12.  Zásady ochrany osobních údajů

Před stažením aplikace a služeb a dříve, než je začnete používat, si musíte pročíst a přijmout zásady ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici i na našich internetových stránkách. Vezměte prosím na vědomí, že zásady ochrany osobních údajů mohou podléhat průběžné revizi na základě změn zákonů, předpisů, našich výrobků a služeb, našich smluvních ujednání s partnery nebo na základě jiného přiměřeného vysvětlení. V případě, že v zásadách ochrany osobních údajů dojde k jakékoli změně, budeme vás o této skutečnosti informovat.