Licenční smlouva s koncovým uživatelem – Česky

eula_v1 Únor 2016

 

TATO SMLOUVA

vstupuje v platnost v den, kdy ji přijal koncový uživatel. PŘED STAŽENÍM APLIKACE Z TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK SI JI PROSÍM DŮKLADNĚ PROČTĚTE. Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) přestavuje právní ujednání mezi vámi (koncový uživatel nebo vy) a společností CALPRO AS sídlící na adrese Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Norsko (poskytovatel licence nebo my), které se týká:

 • mobilní aplikace Calprosmart™, souvisejících webových služeb Calprosmart™ (calprosmart.com), dat dodávaných se softwarem a souvisejícího média (aplikace) a
 • elektronických dokumentů (dokumenty).

Na základě této smlouvy EULA vám poskytujeme licenci k využívání aplikace a dokumentů, poskytnutí této licence také podléhá všem pravidlům nebo zásadám uplatňovaným poskytovatelem nebo provozovatelem obchodu s aplikacemi, z jehož internetových stránek umístěných na (obchod s aplikacemi) koncový uživatel aplikaci stáhl (pravidla obchodu s aplikacemi). Aplikaci ani dokumenty vám neprodáváme. Zůstáváme navždy majitelem aplikace a dokumentů.

Požadavky na operační systém

Tato aplikace vyžaduje mobilní zařízení s fotoaparátem, který disponuje minimálním rozlišením 5 megapixelů, LED bleskem a automatickým ostřením, procesorem o minimální rychlosti 1 GHz, přístupem k internetu a operačním systémem iOS nebo Android. Požadavky se mohou pro budoucí vydání softwaru změnit.

Ověřená zařízení

Tato aplikace byla formálně testována a byla ověřena pro použití pouze s následujícími zařízeními: iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6s, HTC One, Samsung Xcover2, Samsung S4.

Důležité upozornění:

 • Používáním aplikace nebo internetových stránek či kliknutím na tlačítko „Přijmout“ níže dáváte najevo svůj souhlas s podmínkami licence, které jsou pro vás tímto závazné. Podmínky licence zahrnují zejména zásady ochrany osobních údajů definované v podmínce 1.6 a omezení zodpovědnosti uvedené v podmínce 7.
 • Pokud s podmínkami této licence nesouhlasíte, neposkytneme vám licenci na aplikaci a dokumenty a vy musíte software okamžitě přestat používat a odinstalovat.
 • Jako spotřebitel máte právo před stažením aplikace a dokumentů odstoupit od transakce bez dodatečných nákladů a bez uvedení důvodu.
 • Jakmile však začnete aplikaci či dokumenty stahovat nebo streamovat, o právo zrušit transakci přijdete.
 • Toto ustanovení se však nevztahuje na vaše spotřebitelská práva s ohledem na aplikaci nebo dokumenty, které jsou vadné.

Kopii této smlouvy EULA si vytiskněte pro budoucí použití.

 

SMLUVNÍ STRANY SJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

 

 1. Potvrzení

1.1 Podmínky této smlouvy EULA se vztahují na aplikaci nebo na veškeré služby, které jsou prostřednictvím aplikace dostupné (služby), včetně veškerých aktualizací nebo doplňků aplikace či libovolné služby, pokud tyto nejsou dodávány se samostatnými podmínkami, v takovém případě pro ně platí tyto samostatné podmínky. Pokud aplikace nebo služba obsahuje open-source software, mohou mít podmínky licence k tomuto open-source softwaru přednost před některými podmínkami této smlouvy EULA.

1.2 Tyto podmínky můžeme kdykoliv změnit tím, že vám zašleme SMS nebo e-mail s podrobnostmi o této změně, nebo že vás na změnu upozorníme při dalším spuštění aplikace. Nové podmínky se mohou zobrazit na obrazovce, může být také vyžadováno, abyste si je přečetli a projevili s nimi souhlas, než budete moci pokračovat s používáním služeb.

1.3 Čas od času mohou být v obchodě s aplikacemi zveřejňovány aktualizace aplikace. V závislosti na aktualizaci je možné, že nebudete moci služby používat, dokud nestáhnete nebo nestreamujete poslední verzi aplikace a dokud nepřijmete případné nové podmínky.

1.4 Předpokládáme, že jste od majitele mobilního telefonu nebo přenosných zařízení, která ovládáte, ale nevlastníte, a která jsou popsaná v podmínce 2.2.1 (zařízení), získali svolení ke stažení nebo streamování kopie aplikace na zařízení. Váš i jejich poskytovatel služeb si může účtovat poplatky za přístup na internet ze zařízení. V souladu s podmínkami této smlouvy EULA nesete zodpovědnost za používání aplikace nebo služby na libovolném zařízení nebo ve vztahu k libovolnému zařízení bez ohledu na to, zda toto zařízení vlastníte, či nikoliv.

1.5 Přijetím této smlouvy EULA dáváte najevo svůj souhlas s tím, že shromážděné údaje mohou být využity v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

1.6 Podmínky našich zásad ochrany osobních údajů (zásady ochrany osobních údajů) jsou začleněny do této smlouvy EULA prostřednictvím odkazu a vztahují se na služby. Používáním aplikace nebo některé služby navíc potvrzujete a souhlasíte se skutečností, že přenosy prostřednictvím sítě internet nejsou nikdy zcela soukromé ani zabezpečené. Jste si vědomi skutečnosti, že veškeré zprávy nebo informace, které odešlete prostřednictvím aplikace nebo služby, mohou ostatní přečíst nebo zachytit, i když budete upozorněni, že je příslušný přenos šifrovaný.

1.7 Používáním aplikace nebo některé ze služeb dáváte najevo svůj souhlas s tím, že my (nebo naši partneři v oblasti technologií) budeme shromažďovat a používat technické informace o vašich zařízeních a o souvisejícím softwaru, hardwaru a periferních zařízeních pro služby, které jsou založené na síti internet nebo bezdrátové, za účelem zdokonalování našich produktů a proto, abychom vám mohli poskytovat služby.

1.8 Veškerá měření provedená nebo zobrazená aplikací slouží jen jako pomůcka k rozpoznání a hodnocení. Za všechna rozhodnutí týkající se diagnózy nebo léčby nese výhradní zodpovědnost koncový uživatel, může být proto nutné, aby tento vyhledal pomoc profesionála. Všechna taková rozhodnutí by měla být založena na všech informacích dostupných z různých zdrojů včetně klinických vyšetření.

1.9 Aplikace nemá regulatorní souhlas pro použití mimo následující jurisdikce: Evropský hospodářský prostor.

1.10 Určité služby budou využívat jiné funkce vašeho zařízení, jako je kalendář, telefon a internetové připojení. Tuto funkci můžete kdykoliv vypnout v rámci nastavení zařízení. Pokud svůj souhlas odvoláte, nemusejí některé funkce fungovat tak, jak bylo zamýšleno.

1.11 Aplikace nebo služba může obsahovat odkazy na jiné nezávislé externí internetové stránky (externí stránky). Externí stránky nejsou pod naší kontrolou a my neneseme zodpovědnost za jejich obsah ani za jejich zásady ochrany osobních údajů (pokud je mají), ani je neschvalujeme. S ohledem na svou interakci s externími stránkami včetně zakoupení a používání produktů a služeb, které jsou jejich prostřednictvím k dispozici, musíte provést vlastní nezávislé rozhodnutí. Naše zásady ochrany osobních údajů se na externí stránky nevztahují.

1.12 Veškeré výrazy následující za slovy včetně, zahrnující, zejména nebo například by měly být považovány za ilustrativní a neomezují obecnost příslušných obecných výrazů.

 1. Přidělení a rozsah licence

2.1 V případě, že souhlasíte s dodržováním podmínek této smlouvy EULA, vám přidělujeme nepřenosnou a nevýhradní licenci na používání aplikace na zařízeních na základě těchto podmínek, zásad ochrany osobních údajů a pravidel obchodu s aplikacemi, které jsou do této smlouvy EULA začleněny prostřednictvím odkazu. Vyhrazujeme si všechna ostatní práva.

2.2 Můžete:

2.2.1 stáhnout nebo streamovat kopii aplikace na libovolné ruční mobilní zařízení, které vlastníte nebo ovládáte, a prohlížet, používat a zobrazovat aplikaci na zařízeních pouze pro své soukromé účely a

2.2.2 používat dokumenty pouze pro své soukromé účely.

 1. Omezení licence

Kromě situací výslovně uvedených v této smlouvě EULA nebo povolených místními zákony souhlasíte s tím, že:

3.1.1 nebudete kopírovat aplikaci ani dokumenty kromě situací, kdy takové kopírování doprovází běžné používání aplikace nebo kdy je nezbytné pro účel vytvoření zálohy nebo zajištění provozní bezpečnosti,

3.1.2 nebudete aplikaci ani dokumenty půjčovat, pronajímat, překládat, slučovat, přizpůsobovat, měnit ani upravovat,

3.1.3 nebudete provádět změny ani úpravy celé aplikace ani její části ani neumožníte, aby byla celá aplikace nebo její část kombinována s jinými programy nebo do jiných programů začleňována,

3.1.4 nebudete provádět rozklad, dekompilaci, využívat reverzní inženýrství ani vytvářet odvozená díla založená na celé aplikaci nebo na její části ani se o to nebudete pokoušet kromě rozsahu, ve kterém (ve smyslu části 39h norského zákona o autorských právech 1961 a části 296A zákona o autorských právech, provedeních a patentech 1988 (VB) nebo ekvivalentní legislativy či předpisů, které se na tyto otázky vztahují v příslušné jurisdikci) tyto činnosti nemohou být zakázány, protože jsou nezbytné pro účel dosažení vzájemné spolupráce aplikace s jiným programem, a pokud informace, které během provádění těchto činností získáte:

3.1.4.1 použijete pouze pro účel dosažení vzájemné spolupráce aplikace s jiným programem,

3.1.4.2 nebudete zbytečně vyzrazovat ani sdělovat žádné třetí straně bez našeho předchozího písemného souhlasu a

3.1.4.3 nebudete používat k vytváření žádného softwaru, který je výrazně podobný aplikaci,

3.1.5 všechny kopie aplikace budete mít zabezpečené a nebudete jiným osobám vyzrazovat heslo používané pro aplikaci nebo služby,

3.1.6 zajistíte, aby vámi vytvořené kopie celé aplikace a jejích částí na libovolném médiu zahrnovaly naše vyrozumění o autorských právech,

3.1.7 nebudete používat aplikaci v žádné jurisdikci, kde by bylo její použití zakázáno nebo kde by vyžadovalo regulatorní schválení, které ještě nebylo uděleno,

3.1.8 nebudete žádným osobám a v žádné podobě poskytovat ani jinak zpřístupňovat celou aplikaci ani její část (včetně objektu a zdrojového kódu) bez našeho předchozího písemného souhlasu a

3.1.9 budete jednat v souladu se všemi zákony a předpisy o kontrole technologií a s exportními zákony a předpisy, které se vztahují na technologie používané nebo podporované aplikací nebo libovolnou službou (technologie).

(Body 3.1.1 až 3.1.9 jsou označovány výrazem omezení licence).

 1. Omezení přijatelného využití

Nesmíte:

4.1.1 používat aplikaci nebo jakoukoliv službu nezákonným způsobem, k nezákonnému účelu nebo způsobem neslučitelným s touto smlouvou EULA ani jednat podvodně či s nekalým úmyslem, například prováděním hackerských útoků nebo vkládáním škodlivého kódu včetně virů nebo škodlivých dat do aplikace, jakékoliv služby nebo jakéhokoliv operačního systému,

4.1.2 porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví třetí strany v souvislosti s používáním aplikace nebo služby včetně předkládání jakýchkoliv materiálů (v rozsahu, v jakém takové používání není podloženo licencí na základě této smlouvy EULA),

4.1.3 přenášet jakékoliv materiály, které jsou hanlivé, urážlivé nebo jinak nepřípustné ve vztahu s vaším využíváním aplikace nebo služby,

4.1.4 používat aplikaci nebo službu způsobem, který by mohl poškodit, vyřadit z provozu, přetížit, narušit nebo kompromitovat naše systémy nebo zabezpečení nebo narušovat činnost ostatních uživatelů a

4.1.5 shromažďovat či získávat jakékoliv informace nebo data ze služby nebo z našich systémů nebo se pokoušet dešifrovat data přenášená na servery nebo ze serverů provozujících některou službu.

 1. Práva na ochranu duševního vlastnictví

5.1 Berete na vědomí, že všechna práva na ochranu duševního vlastnictví v rámci aplikace, dokumentů a technologie kdekoliv na světě patří nám nebo našim poskytovatelům licencí, že práva v rámci aplikace jsou vám poskytována na základě licence (nikoliv prodávána) a že nemáte v rámci aplikace, dokumentů nebo technologie žádná práva než právo používat je v souladu s podmínkami této smlouvy EULA.

5.2 Berete na vědomí, že nemáte právo na přístup k aplikaci ve formě zdrojového kódu.

5.3 Berete na vědomí, že aplikace obsahuje technologii chráněnou patentem (mimo jiné včetně PCT/GB2012/050717) a že veškeré licence udělené na základě tohoto dokumentu jsou přísně omezeny na rozsah této aplikace a služby a že se nevztahují na žádné jiné využití této patentované technologie.

 1. Omezená záruka

6.1 Zaručujeme, že:

6.1.1 aplikace bude při řádném používání a na ověřeném zařízení, pro které byla vytvořena, poskytovat náležitý výkon v souladu s funkcemi popsanými v dokumentech a

6.1.2 že dokumenty správně popisují provoz aplikace ve všech zásadních ohledech k datu, kdy byla aplikace stažena nebo streamována do zařízení nebo kdy jste se mohli úspěšně přihlásit k aplikaci bez upgradování aplikace (záruční doba).

6.2 Pokud nás v záruční době písemně upozorníte na chybu nebo závadu aplikace, kvůli které neposkytuje náležitý výkon v souladu s dokumenty, budete oprávněni získat zdarma upgrade jakékoliv budoucí verze aplikace.

6.3 Záruka se nevztahuje na následující situace:

6.3.1 pokud je chyba nebo závada aplikace či služby způsobena tím, že jste aplikaci pozměnili,

6.3.2 pokud je chyba nebo závada aplikace způsobena tím, že jste aplikaci používali v rozporu s podmínkami této smlouvy EULA a

6.3.3 pokud jste porušili některá z omezení licence nebo z omezení přijatelného využití,

6.3.4 pokud aplikaci používáte mimo jurisdikci, kde byla regulatorně schválena.

6.4 Tato záruka představuje doplnění vašich zákonných práv týkajících se softwaru, který je vadný nebo který neodpovídá popisu. Poučení týkající se vašich zákonných práv si můžete vyžádat u místního úřadu pro rady občanům nebo u úřadu zabývajícího se obchodními standardy.

 1. Omezení odpovědnosti

7.1 Berete na vědomí, že aplikace nebyla vyvinuta tak, aby splňovala vaše individuální požadavky, a že proto za zjištění, zda možnosti a funkce aplikace tak, jak jsou popsány v dokumentech, splňují vaše požadavky, nesete zodpovědnost pouze vy.

7.2 Pokud budete používat aplikaci a dokumenty pro komerční nebo obchodní účely, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vůči vám neneseme žádnou zodpovědnost za ušlý zisk, ztrátu podnikání, přerušení podnikání nebo ztrátu obchodních příležitostí.

7.3 Neseme pouze zodpovědnost za ztráty nebo škody, které utrpíte jako předvídatelný následek našeho porušení této smlouvy EULA nebo našeho zanedbání s ohledem na limit uvedený v podmínce 7.4, neneseme však zodpovědnost za žádné nepředvídatelné ztráty ani škody. Ztráty nebo škody jsou předvídatelné, pokud představují zřejmý následek našeho porušení nebo pokud byly vámi a námi uvažovány v okamžiku, kdy jsme vám smlouvu EULA předložili.

7.4 Naše maximální souhrnné závazky podle této smlouvy EULA nebo ve spojení s ní (včetně vašeho používání některé služby), ať už se jedná o porušení smlouvy, odpovědnost z civilního deliktu (včetně nedbalosti) nebo o jinou příčinu, jsou za všech okolností omezeny na celkovou hodnotu zboží nebo služeb, které jste od nás kdy zakoupili pro používání aplikace. Toto se nevztahuje na typy ztráty uvedené v podmínce 7.5.

7.5 Žádné ustanovení této smlouvy EULA neomezuje ani nevylučuje naši zodpovědnost za:

7.5.1 úmrtí či zranění osob způsobené naší nedbalostí,

7.5.2 podvod nebo nesprávnou interpretaci za účelem podvodu a

7.5.3 jinou zodpovědnost, kterou nelze omezit nebo vyloučit podle norského práva.

 1. Vypovězení

8.1 Tuto smlouvu EULA můžeme okamžitě vypovědět tak, že vám o tomto vypovězení zašleme písemné vyrozumění, pokud:

8.1.1 na vaší straně dojde k závažnému nebo opakovanému porušení této smlouvy EULA, které nenapravíte (pokud je možné toto porušení napravit) do 14 dnů od okamžiku, kdy vám byla doručena písemná výzva k této nápravě, a

8.1.2 pokud porušíte některá z omezení licence nebo z omezení přijatelného využití.

8.2 Vypovězení z jakéhokoliv důvodu:

8.2.1 všechna práva, která vám byla udělena na základě této smlouvy EULA, pozbudou platnosti,

8.2.2 musíte okamžitě ukončit všechny aktivity, ke kterým jste měli oprávnění na základě této smlouvy EULA včetně používání jakýchkoliv služeb a

8.2.3 musíte okamžitě vymazat nebo odstranit aplikaci ze všech zařízení a okamžitě zničit všechny kopie aplikace a dokumentů, které máte ve svém vlastnictví, v úschově nebo pod svou kontrolou, a potvrdit nám, že jste tak učinili.

 1. Komunikace mezi námi

9.1 Pokud nás budete chtít kontaktovat písemně nebo pokud bude některá podmínka této smlouvy EULA vyžadovat, abyste nám poskytli písemné upozornění, můžete zaslat předplacenou poštovní zásilku společnosti Calpro AS na adrese Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Norsko nebo nás kontaktovat e-mailem na adrese . Přijetí zprávy vám písemně potvrdíme, zpravidla e-mailem.

9.2 Pokud vás budeme potřebovat kontaktovat nebo vás budeme muset na určitou skutečnost písemně upozornit, učiníme tak e-mailem nebo předplacenou poštovní zásilkou na adresu, kterou nám poskytnete.

 1. Události mimo naši kontrolu

10.1 Neneseme zodpovědnost za nemožnost plnění nebo za opožděnost plnění našich závazků na základě této smlouvy EULA, které budou způsobeny činem nebo událostí mimo naši rozumnou kontrolu včetně selhání veřejných nebo soukromých komunikačních sítí (událost mimo naši kontrolu).

10.2 Pokud dojde k události mimo naši kontrolu, která ovlivní plnění našich závazků vyplývajících z této smlouvy EULA:

10.2.1 naše závazky vyplývající z této smlouvy EULA budou pozastaveny a doba plnění našich závazků bude prodloužena o dobu trvání události mimo naši kontrolu a

10.2.2 my věnujeme rozumné úsilí nalezení řešení, aby mohly být naše závazky vyplývající z této smlouvy EULA plněny i přes příslušnou událost mimo naši kontrolu.

 1. Další důležitá ustanovení

11.1 Svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy EULA můžeme přenést na jinou organizaci, to však nijak neovlivní vaše práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy EULA.

11.2 Vy můžete svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy EULA přenést na jinou osobu pouze tehdy, pokud k tomu poskytneme písemný souhlas.

11.3 Pokud nebudeme trvat na tom, abyste splnili své povinnosti na základě této smlouvy EULA, pokud nebudeme vynucovat svá práva vůči vám nebo pokud je budeme vynucovat se zpožděním, neznamená to, že jsme se svých práv vůči vám vzdali ani že nemusíte splnit své povinnosti. Pokud se zřekneme splnění vaší povinnosti, učiníme tak pouze písemně a nebude to znamenat, že se automaticky vzdáváme i splnění vašich budoucích povinností.

11.4 Jednotlivé podmínky této smlouvy EULA platí samostatně. Pokud soud nebo právně způsobilý úřad rozhodne, že jsou některé z nich nezákonné nebo nevynutitelné, zůstanou zbývající podmínky v plné platnosti.

11.5 Mějte prosím na paměti, že tato smlouva EULA, její předmět a forma se řídí norským právem. Vy i my souhlasíme s tím, že exkluzivní jurisdikci budou vykonávat norské soudy.

Zásady ochrany osobních údajů pro CalproSmart

Vaše soukromí a ochrana vašich osobních a zdravotních informací jsou pro nás velice důležité. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak chráníme a používáme informace, které shromáždíme prostřednictvím aplikace CalproSmart a souvisejících internetových služeb. Mějte prosím na paměti, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na ostatní internetové stránky provozované společností Calpro AS nebo jejími přidruženými společnostmi. Když navštívíte tyto internetové stránky, měli byste si přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů, které je uvedeno na příslušných stránkách. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy revidováno v [únoru 2016]. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoliv revidovat v závislosti na změně zákonů, předpisů nebo produktů a služeb, v souladu s naším smluvním uspořádáním nebo z jiných ospravedlnitelných důvodů. Pokud dojde ke změně zásad, budete na to upozorněni. Používáním těchto služeb dáváte najevo svůj souhlas s podmínkami nejnovější verze prohlášení o ochraně osobních údajů.

 1. Neuchováváme žádné osobní informace o uživatelích, pokud tyto informace nebyly zaregistrovány jejich poskytovatelem zdravotní péče.
 1. Od neregistrovaných návštěvníků nebo uživatelů našich služeb můžeme shromažďovat a uchovávat anonymní údaje, například statistiky návštěvnosti, typy zařízení apod. Jsou to údaje, podle kterých není možné jednotlivce identifikovat.
 1. Když se registrujete jako uživatel, budou u společnosti Calpro uloženy osobní údaje včetně výsledků lékařských vyšetření získaných prostřednictvím aplikace CalproSmart pro účely monitorování stavu, kvůli kterému váš lékař používání aplikace CalproSmart doporučil. Uchováváme o vás následující údaje:
 1. Vaše jméno
 2. Vaši e-mailovou adresu
 3. Jméno vašeho lékaře
 4. Vaše telefonní číslo
 5. Váš věk
 6. Vaše pohlaví
 7. Vaše výsledky testů CalproSmart
 1. Údaje budou zpřístupněny klinice, která vás jako uživatele aplikace CalproSmart registrovala.
 1. Tyto údaje mohou být integrovány s ostatními systémy údajů používaných danou klinikou nebo poskytovatelem zdravotních služeb, pokud se klinika nebo poskytovatel zdravotních služeb a společnost Calpro dohodnou na vhodných kontrolních mechanismech ochrany příslušných údajů.
 2. Osobní údaje, které o vás zachováváme, lze aktualizovat vyžádáním aktualizace u kliniky, která vás zaregistrovala.
 3. Své osobní údaje můžete „vymazat“ tak, že napíšete společnosti Calpro AS. I když však vaše údaje budou anonymizovány a klinikám již nebudou přístupné, samotné záznamy budou zachovány pro zachování souladu s regulatorními předpisy.
 1. Společnost Calpro může anonymizované a agregované údaje použít k monitorování statistik o využívání produktů, k identifikaci trendů v používání produktů, jako pomoc při budoucím vylepšování produktů a pro zajištění efektivity a bezpečnosti produktů, které vyrábíme.
 2. Abyste předešli riziku zneužití, doporučujeme, abyste se odhlásili od aplikace a ostatních služeb, když je nepoužíváte.
 3. Pracovníci společnosti Calpro nemají žádný přístup k osobním údajům, které poskytnete.
 4. Všechna hesla, která poskytnete, jsou šifrovaná (jednocestnou hashovací funkcí) a společnost Calpro nemá k heslu přístup. Pokud heslo zapomenete, můžete si vyžádat nové zde, operace však bude vyžadovat přístup k přidruženému e-mailovému účtu.
 5. Heslo nikomu nesdělujte, doporučujeme, abyste použili jiné heslo, než používáte pro jiné stránky nebo služby. Pokud bude někomu vaše heslo vyzrazeno nebo pokud dojde k napadení vašeho e-mailového účtu, doporučujeme, abyste heslo změnili.
 6. Vaše osobní informace jsou přenášeny pouze prostřednictvím připojení šifrovaných prostřednictvím 256bitové technologie SSL.
 7. Činíme všechny rozumné kroky, abychom vaše osobní údaje ochránili před ztrátou, zneužitím a nepovolaným přístupem, vyzrazením, změnami či zničením. Mějte ale na paměti, že nikdo nemůže zaručit 100% bezpečnost a bezchybnost internetových přenosů. Zejména e-maily odesílané na tyto stránky nebo z nich nemusejí být zabezpečené a vy byste proto měli důkladně zvážit, jaké informace nám budete e-mailem posílat.
 8. Údaje jsou uloženy na serverech společnosti, které jsou umístěny v Evropské unii. Údaje budou přenášeny přes síť internetu. Povaha sítě internetu je taková, že data mohou během přenosu procházet mimo hranice EU.
 9. Společnost Calpro provozuje své servery na několika místech, aby chránila údaje před ztrátou. Společnost Calpro může příležitostně dočasně servery odstavit pro účely údržby.
 10. Produkt CalproSmart není v současné době dostupný pro uživatele mladší 13 let.
 11. Společnost Calpro bude pro údržbu svých údajů a služeb využívat dalších stran. Naše smluvní vztahy s těmito poskytovateli zahrnují náležitá opatření pro ochranu vašich údajů.