Lisensavtale for sluttbrukere (EULA) – Norway

eula_v3 August 2017

Skriv ut en kopi av denne lisensavtalen for fremtidig referanse.

FØLGENDE ER AVTALT:

DENNE AVTALEN

inngås på samme dag som den godkjennes av sluttbrukeren. LES DEN NØYE FØR DU LASTER NED APPEN. Denne lisensavtalen for sluttbrukere er en juridisk avtale mellom deg (“sluttbruker”, “du”, “deg”) og CALPRO AS, med adresse Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Norge (“lisensgiver”, “vi”, “oss”), for:

CalproSmart™ mobilapp-programvare, de tilhørende CalproSmart™ webtjenestene (calprosmart.com), dataene som følger med programvaren, tilhørende medier (“appen”) og elektroniske brukerhåndbøker / dokumentasjon (“dokumenter”).

I denne avtalens løpetid gir vi deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å få tilgang til og bruke appen og dokumentene utelukkende i samsvar med vilkårene i denne avtalen, særlig avsnitt 2 og 3 nedenfor. I tillegg erkjenner du at bruken av appen og dokumentene kan være underlagt andre spesifiserte tilgangs- og bruksbegrensninger som kan settes av en App Store-leverandør eller -operatør (“App Store”) fra hvis nettsted du lastet ned appen (“App Store-regler”).

Du erkjenner at appen og dokumentene er beskyttet av opphavsrett og/eller inneholder verdifulle forretningshemmeligheter som tilhører lisensgiver, og at alle rettighetene til slik programvare og/eller dokumentasjon skal forbli hos lisensgiver.

Krav til operativsystem

Denne appen krever en mobilenhet med minst 5 Mpixel-kamera med LED-blits, autofokus og 1 GHz+ prosessor, Internett-tilgang og iOS- eller Android-operativsystem. Kravene kan endres ved fremtidige programvareutgivelser.

Bekreftede enheter

Denne appen har blitt formelt testet og bekreftet for bruk på de fleste enheter med Android 4.1 og iOS7, og påfølgende versjoner (“validerte enheter”).

Viktig merknad:

 • Ved å bruke appen eller nettstedet, eller ved å klikke på “Godta”-knappen nedenfor godtar du lisensvilkårene.
 • Hvis du ikke godtar vilkårene for denne lisensen, vil vi ikke lisensiere appen og dokumentene til deg, og du må avbryte enhver bruk umiddelbart og avinstallere programvaren.
 • Som forbruker har du rett til en kanselleringsperiode på 14 dager, der du kan kansellere transaksjonen uten kostnad og uten grunn før du laster ned appen og dokumentene.
 • Du vil imidlertid miste retten til å kansellere transaksjonen så snart du begynner å laste ned eller streame appen eller dokumentene.
 • Dette påvirker ikke dine forbrukerrettigheter knyttet til en app eller dokumenter som har feil eller mangler.

 

 1. Grunnleggende om lisensavtalen

1.1 Vilkårene i denne lisensavtalen gjelder for appen eller noen av tjenestene som er tilgjengelige via Appen (“tjenester”), inkludert eventuelle oppdateringer eller tillegg til appen eller tjenester, med mindre disse kommer med særskilte vilkår, da disse vilkårene i så fall skal gjelde. Hvis noen programvare med åpen kildekode er inkludert i appen eller en tjeneste, kan vilkårene i en åpen-kildekode-lisens gå foran noen av vilkårene i denne lisensavtalen.

1.2 Vi kan endre disse vilkårene til enhver tid ved å endre versjonsdatoen øverst i lisensavtalen. Hvis vi gjør noen vesentlige endringer, vil vi varsle deg ved å sende deg en SMS eller e-post med informasjon om endringen eller varsle deg om en endring når du starter appen. De nye vilkårene vil kanskje vises på skjermen, og du kan bli bedt om å lese og akseptere dem for å kunne fortsette å bruke tjenestene.

1.3 Fra tid til annen kan oppdateringer av appen utstedes via App Store. Avhengig av oppdateringen kan det hende du ikke kan bruke tjenestene før du har lastet ned eller streamet den nyeste versjonen av appen og akseptert eventuelle nye vilkår.

1.4 Du vil antas å eie eller ha fått tillatelse fra eieren av mobiltelefonen eller håndholdte enheter som kontrolleres av deg (“enhet”), til å laste ned eller streame en kopi av appen til enhetene. Du erkjenner at du eller eieren kan bli belastet av tjenesteleverandører for Internett-tilgang på enhetene. Du aksepterer ansvar i samsvar med vilkårene i denne lisensavtalen for bruk av appen eller en hvilken som helst tjeneste på eller tilknyttet en hvilken som helst enhet, uansett om den eies av deg eller ikke.

1.5 Ved å godta denne lisensavtalen samtykker du til at innsamlede data kan behandles i samsvar med gjeldende lover for databeskyttelse.

1.6 Vilkårene i våre til enhver tid gjeldende personvernregler (“personvernregler”) innlemmes i denne lisensavtalen ved henvisning og vil, når de har blitt behørig akseptert av deg, gjelde for bruken av appen og tjenestene.

1.7 Ved å bruke appen eller noen av tjenestene gir du ditt samtykke til innsamling og bruk av teknisk informasjon om enhetene og tilhørende programvare, maskinvare og eksterne enheter for Internett-baserte eller trådløse tjenester, slik at vi kan forbedre produktene våre og være i stand til å levere tjenester til deg.

1.8 Alle målinger som gjøres med eller vises av appen, er bare ment som et hjelpemiddel for deteksjon og vurdering. Enhver beslutning om diagnose eller behandling må tas av behandlende lege. Enhver slik beslutning må være basert på all informasjon som er tilgjengelig fra en rekke kilder, inkludert kliniske undersøkelser. Sluttbrukere må konsultere lege før medisinering endres på grunnlag av resultatene fra CalproSmart™ selvtesten, med mindre det tidligere er avtalt med behandlende lege.

1.9 Appen er godkjent for bruk i EØS-området i henhold til direktiv 98/79/EF om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr. Sertifikat-nr.: 0088/4008963/00183.

1.10 Noen tjenester vil benytte seg av andre funksjoner på enheten, som kalender, telefon og Internett-tilkobling. Du kan når som helst deaktivere denne funksjonaliteten via innstillingene på enheten. Hvis du trekker tilbake en slik godkjenning, kan det hende at noen av eller alle appens funksjoner ikke vil fungere som tiltenkt.

1.11 Appen eller en tjeneste kan inneholde lenker til andre uavhengige tredjeparts nettsteder (“tredjeparts nettsteder”). Tredjeparts nettsteder er ikke under Calpros kontroll, og vi er ikke ansvarlige for eller godkjenner innholdet på slike nettsteder eller deres eventuelle personvernregler. Du må selv vurdere din bruk av tredjeparts nettsteder, herunder kjøp og bruk av produkter eller tjenester som er tilgjengelige gjennom dem. Våre personvernregler dekker ikke slike tredjeparts nettsteder.

 1. Lisensens utstedelse og omfang

2.1 Gitt at du godtar å overholde vilkårene i denne lisensavtalen, gir vi deg en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv lisens til å laste ned og bruke appen på enhetene i henhold til vilkårene i lisensavtalen.

2.2 Du kan:

2.2.1 laste ned eller streame en kopi av appen til en håndholdt mobilenhet og bruke og vise appen på enheten til egen personlig bruk

2.2.2 bruke dokumentene til egen personlig bruk

 1. Lisensbegrensninger

Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i denne lisensavtalen, eller som er tillatt i henhold til lokal lov, samtykker du til følgende:

3.1.1 ikke å kopiere appen eller dokumenter, bortsett fra der slik kopiering inngår som en normal bruk av appen, eller der det er nødvendig med tanke på sikkerhetskopiering eller driftssikkerhet

3.1.2 ikke å leie, lease, viderelisensiere, låne ut, oversette, slå sammen, tilpasse, variere eller endre appen eller dokumenter

3.1.3 ikke å endre gjøre endringer i eller modifiseringer av hele eller deler av appen eller la appen eller deler av den kombineres med eller innlemmes i andre programmer

3.1.4 ikke demontere, dekompilere, omvendt utvikle eller lage avledede arbeider basert på hele eller deler av appen, eller forsøke å gjøre noe slikt, bortsett fra i den utstrekning (i henhold til § 39h i den norske åndsverkloven av 1961 og § 296A i den britiske Copyright, Designs and Patents Act 1988 eller tilsvarende lovgivning eller forskrifter som gjelder i en hvilken som helst relevant jurisdiksjon) slike handlinger ikke kan forbys fordi de er avgjørende for at appen skal oppnå interoperabilitet med en annen programvare, og forutsatt at informasjonen du får under slike aktiviteter:

3.1.4.1 kun brukes for det formål å oppnå interoperabilitet mellom appen og en annen programvare

3.1.4.2 ikke utleveres eller formidles unødvendig til noen tredjepart uten skriftlig samtykke fra oss

3.1.4.3 ikke brukes til å lage programvare som i det vesentlige er lik appen

3.1.5 samt at du oppbevarer alle kopier av appen på en sikker måte og ikke oppgir et passord som brukes for appen eller tjenestene, til noen annen person

3.1.6 at du inkluderer vår opphavsrettserklæring på alle hele og delvise kopier du gjør av appen på et hvilket som helst medium

3.1.7 at du ikke bruker appen i noen jurisdiksjon der det vil være forbudt eller krever godkjenning fra myndighetene som ennå ikke er gitt

3.1.8 at du ikke gir eller på annen måte gjør appen helt eller delvis tilgjengelig (inkludert objekt- og kildekode) i noen form til noen person uten skriftlig tillatelse fra oss; og

3.1.9 at du overholder alle lover og forskrifter om kontroll eller eksport som gjelder for teknologien som brukes eller støttes av appen eller en eller flere tjenester (“teknologi”)

(punkt 3.1.1 til og med 3.1.9 skal refereres til som “lisensbegrensninger”)

 1. Bruksbegrensninger

Du må:

4.1.1 ikke bruke appen eller en eller flere tjenester på en ulovlig måte, for noe ulovlig formål eller på noen måte som ikke er i samsvar med denne lisensavtalen, eller handle bedragersk eller ondsinnet, for eksempel ved å hacke deg inn i eller innlemme skadelig kode, herunder virus, eller skadelige data i appen, tjenester eller operativsystemer

4.1.2 ikke krenke våre eller tredjeparters immaterielle rettigheter i forbindelse med din bruk av appen eller en tjeneste, inkludert innsending av noe materiale (i den grad slik bruk ikke er lisensiert gjennom denne lisensavtalen)

4.1.3 ikke overføre materiale som er ærekrenkende, støtende eller på annen måte upassende i forbindelse med din bruk av appen eller en tjeneste

4.1.4 ikke bruke appen eller noen tjeneste på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste, svekke eller kompromittere våre systemer eller vår sikkerhet, eller som forstyrrer andre brukere

4.1.5 ikke samle inn eller hente ut noen typer informasjon eller data fra en tjeneste eller våre systemer, eller forsøke å dechiffrere overføringer til eller fra serverne som en tjeneste kjøres på

 1. Immaterielle rettigheter

5.1 Du erkjenner at alle immaterielle rettigheter til appen, dokumentene og teknologien tilhører oss eller våre lisensgivere, at eventuelle rettigheter som beskrives i denne lisensavtalen, lisensieres (ikke selges) til deg, og at du ikke har noen rettigheter til appen, dokumentene eller teknologien annet enn bruksretten du har i henhold til vilkårene i denne lisensavtalen.

5.2 Du erkjenner at du ikke har rett til å få tilgang til appen i kildekodeform.

5.3 Du erkjenner at appen inneholder patentert teknologi (inkludert, men ikke begrenset til PCT/GB2012/050717), og at enhver lisens som her gis til deg, er strengt begrenset til omfanget av denne appen og tjenesten, og ikke gjelder for noen annen bruk av den patenterte teknologien.

 1. Begrenset garanti

6.1 Vi garanterer følgende i en periode på 12 måneder (“garanti”):

6.1.1 at appen, når den brukes på riktig måte og på en validert enhet som den ble designet for, i vesentlig grad vil kunne brukes i samsvar med funksjonene beskrevet i dokumentene

6.1.2 at dokumentene korrekt beskriver appens virkemåte i alle vesentlige henseender på datoen da appen lastes ned eller streames til enhetene, eller da du har lykkes med å logge inn på appen uten å måtte oppgradere den

6.2 Hvis du i garantiperioden gir oss skriftlig beskjed om feil eller mangler i appen som fører til at den i det vesentlige ikke kan brukes i henhold til dokumentene, vil du ha rett til en gratis oppgradering til enhver fremtidig utgivelse av appen.

6.3 Garantien gjelder ikke:

6.3.1 hvis feilen eller mangelen i appen eller en tjeneste skyldes at du har endret appen

6.3.2 hvis feilen eller mangelen i appen skyldes att du har brukt appen i strid med vilkårene i denne lisensavtalen

6.3.3 hvis du bryter noen av lisensbegrensningene eller de aksepterte bruksbegrensningene

6.3.4 hvis appen brukes i en jurisdiksjon der den ikke har godkjenning fra myndighetene

6.3.5 hvis vi avvikler virksomheten og appen og tjenestene ikke lenger tilbys av oss

 1. Ansvarsbegrensning

7.1 Du erkjenner at appen ikke er utviklet for å dekke dine individuelle krav, og at det derfor er ditt ansvar å sikre at appens egenskaper og funksjoner som beskrevet i dokumentene, oppfyller dine krav.

7.2 Du erkjenner og godtar at vi ikke har noe ansvar overfor deg for noe tap, bortsett fra som angitt nedenfor.

7.3 Vi er bare ansvarlige for tap eller skader du lider som er et forutsigelig resultat av brudd på denne lisensavtalen eller vår uaktsomhet, opp til grensen som er angitt i punkt 7.4. Tap eller skader er forutsigelige hvis de er en åpenbar konsekvens av våre feil, eller dersom de ble overveiet av deg og oss da vi inngikk denne lisensavtalen.

7.4 Vårt maksimale samlede erstatningsansvar under eller i forbindelse med denne lisensavtalen (inkludert din bruk av eventuelle tjenester), gjennom kontrakt, forvoldt skade (herunder uaktsomhet) eller på annen måte, skal under alle omstendigheter begrenses til den totale verdien av varer eller tjenester du har kjøpt av oss. Dette gjelder ikke for de typene tap som er angitt i punkt 7.5.

7.5 Ingenting i denne lisensavtalen skal begrense eller utelukke vårt ansvar for:

7.5.1 død eller personskade som følge av vår uaktsomhet

7.5.2 svindel eller bedragerske feilaktige fremstillinger

7.5.3 alt annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til norsk lov

 1. Oppsigelse

8.1 Vi kan si opp denne lisensavtalen umiddelbart ved skriftlig varsel til deg:

8.1.1 hvis du på en vesentlig eller vedvarende måte opptrer i strid med denne lisensavtalen og du ikke klarer å rette forholdet (hvis det kan rettes) innen 14 dager etter at du har fått beskjed om å gjøre dette ved skriftlig varsel

8.1.2 hvis du bryter noen av lisensbegrensningene eller bruksbegrensningene

8.2 Ved oppsigelse av en hvilken som helst grunn:

8.2.1 opphører alle rettigheter som er gitt til deg i henhold til denne lisensavtalen

8.2.2 må du straks opphøre alle aktiviteter som er autorisert gjennom denne lisensavtalen, inkludert din bruk av appen og alle tjenester

8.2.3 må du umiddelbart slette eller fjerne appen fra alle enheter og umiddelbart ødelegge alle kopier av appen og dokumentene i din besittelse, forvaring eller kontroll, og bekrefte for oss at du har gjort det

 1. Kommunikasjonen mellom oss

9.1 Hvis du ønsker å kontakte oss skriftlig, eller om noen vilkår i denne lisensavtalen krever at du gir oss beskjed skriftlig, kan du sende et forhåndsbetalt brev til Calpro AS, Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Norge eller en e-post til . Vi vil bekrefte mottak av en slik melding ved å kontakte deg skriftlig, som regel per e-post.

9.2 Hvis vi må kontakte deg eller gi deg beskjed skriftlig, vil vi gjøre det via e-post eller ved forhåndsbetalt brev til en adresse du gir oss.

 1. Hendelser utenfor vår kontroll

10.1 Vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsømmelser eller forsinkelser i utførelsen av noen av våre forpliktelser i henhold til denne lisensavtalen som skyldes handlinger eller hendelser utenfor vår rimelige kontroll, herunder svikt i offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk (“hendelse utenfor vår kontroll”).

10.2 Hvis en hendelse utenfor vår kontroll finner sted som påvirker utførelsen av våre forpliktelser i henhold til denne lisensavtalen:

10.2.1 skal våre forpliktelser i henhold til denne lisensavtalen opphøre og tidspunktet for oppfyllelsen av våre forpliktelser utvides i tråd med varigheten av hendelsen utenfor vår kontroll

10.2.2 vil vi gjøre det som er rimelig for å finne en løsning der våre forpliktelser i henhold til denne lisensavtalen kan utføres til tross for hendelsen utenfor vår kontroll

 1. Andre viktige vilkår

11.1 Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser i henhold til denne lisensavtalen til en annen organisasjon, men dette vil ikke påvirke dine rettigheter eller våre forpliktelser i henhold til denne lisensavtalen.

11.2 Du kan bare overføre dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til denne lisensavtalen til en annen person ved skriftlig godkjenning fra oss.

11.3 Hvis vi ikke insisterer på at du utfører noen av dine forpliktelser i henhold til denne lisensavtalen, eller hvis vi ikke håndhever våre rettigheter overfor deg eller forsinkes i å gjøre det, betyr ikke det at vi har gitt avkall på våre rettigheter overfor deg og heller ikke at du ikke trenger å oppfylle disse forpliktelsene. Hvis vi godtar et mislighold av avtalen fra din side, vil vi bare gjøre dette skriftlig, og det betyr ikke at vi automatisk godtar senere mislighold fra din side.

11.4 Hver av bestemmelsene i denne lisensavtalen er uavhengig av de andre. Hvis en domstol eller en kompetent myndighet bestemmer at en eller flere av bestemmelsene er ulovlige eller ikke kan håndheves, forblir de resterende bestemmelsene i full kraft og virkning.

11.5 Vær oppmerksom på at denne lisensavtalen, forholdet den gjelder, og dens utforming er underlagt norsk lov. Partene er enige om at domstolene i Norge skal ha eksklusiv jurisdiksjon.

12.  Personvernregler

Før du laster ned og begynner å bruke appen og tjenestene, må du lese og godta personvernreglene. Personvernreglene er også tilgjengelige på nettstedet vårt. Vær oppmerksom på at vi kan endre personvernreglene når som helst basert på endringer i lover, forskrifter, våre produkter og tjenester, våre kontraktsmessige avtaler med partnere eller med annen rimelig begrunnelse. Vi vil varsle deg hvis personvernreglene endres.