Eindgebruikersovereenkomst (EULA)

eula_v3 augustus 2017

U dient een versie van deze EULA af te drukken voor toekomstige naslag.

HET VOLGENDE WORDT OVEREENGEKOMEN:

DEZE OVEREENKOMST

wordt gemaakt op de dag dat het door de eindgebruiker wordt geaccepteerd. (Eindgebruiker).LEES DIT AANDACHTIG VOORDAT U DE APP VIA DEZE WEBSITE DOWNLOAD. Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) Is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u (Eindgebruiker of u) en CALPRO AS aan de Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker in Noorwegen (Licentieverstrekker, ons of wij) voor:

Calprosmart™  mobiele applicatiesoftware, de bijbehorende Calprosmart™  webdiensten (calprosmart.com), de gegevens die bij de software zijn geleverd, de bijbehorende media (de App); en elektronische gebruikershandleidingen/documentatie (documenten).

Wij geven u tijdens de looptijd van deze Overeenkomst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van de App en Documenten, uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst, en met name de secties 2 en 3 hieronder. Bovendien erkent u dat het gebruik van de App en Documenten onderhevig kan zijn aan enige andere gespecificeerde toegangs- en gebruiksbeperkingen die door een appstore provider of exploitant kunnen worden voorgesteld (App winkel) van de site op wie u de App hebt gedownload (Appstore Regels).

U erkent dat de App en Documenten zijn beschermd door auteursrecht en/of waardevolle handelsgeheimen bevatten van Licensor en dat alle rechten op dergelijke software en/of documentatie bij Licentiegever blijven.

Vereisten besturingssysteem

Deze App vereist een mobiel apparaat met minimaal een 5 Mpixel camera met LED-flitser, autofocus en 1GHz+ processor, toegang tot internet en een iOS of Android-besturingssysteem. Systeemvereisten kunnen veranderen door toekomstige software releases.

Geschikte Apparaten

Deze app is formeel getest en goedgekeurd voor gebruik op apparaten met Android 4.1 en iOS7 en daaropvolgende versies (Toegestane Apparaten).

Belangrijke mededeling:

 • Door het gebruik van de app of website of door te klikken op de knop “Accepteren” hieronder gaat u akkoord met de voorwaarden van de licentie die u zal binden.
 • Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze licentie, zullen we u geen licentie voor de App en documenten verlenen en moet u onmiddellijk stoppen en de installatie van de software.
 • Als consument heeft u recht op een opzeggingstermijn van 14 dagen, waarbij u uw transactie zonder kosten en zonder reden kunt annuleren voordat u de App en Documenten downloadt.
 • Maar, u zult het recht om de transactie te annuleren verliezen als u eenmaal begint met het downloaden of streamen van de App of documenten.
 • Dit heeft geen invloed op uw rechten als consument bij een app of documenten die defect zijn.

 

 1. Bevestiging

1.1 De voorwaarden van deze EULA zijn van toepassing op de App of andere diensten die toegankelijk zijn via de App (Diensten), met inbegrip van alle updates of aanvullingen op de App of een dienst, tenzij zij afzonderlijke voorwaarden hebben, in dat geval zijn deze voorwaarden van toepassing. Als er open-source software is opgenomen in de App of dienst, kunnen de voorwaarden van een open-source licentie een aantal van de voorwaarden van deze EULA overschrijven.

Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde wijzigen door de versiedatum bovenin deze EULA te wijzigen. Als wij wijzigingen aanbrengen, dan zullen wij u een sms-bericht sturen, een e-mail met details van de wijziging of wij informeren u over de wijziging wanneer u de app start. De nieuwe voorwaarden kunnen op het scherm worden weergegeven en het kan nodig zijn dat u ze leest en accepteert om van de Diensten gebruik te blijven maken.

1.3 Van tijd tot tijd kunnen updates van de app worden uitgevaardigd door de Appstore. Afhankelijk van de update, kunt u niet in staat zijn om de diensten te gebruiken totdat u de nieuwste versie van de App hebt gedownload of gestreamed en eventuele nieuwe voorwaarden hebt aanvaard.

1.4 Er wordt van uitgegaan dat u de eigenaar bent of toestemming heeft verkregen van de eigenaar(s) van de mobiele telefoon of handheld apparaten die door u worden gebruikt (Apparaat) om een ​​kopie van de App te downloaden of streamen op de apparaten. U erkent dat door de dienstverleners  de toegang tot internet op de apparaten aan u of de eigenaar van het apparaat in rekening kan worden gebracht. U aanvaardt de verantwoordelijkheid in overeenstemming met de voorwaarden van deze EULA voor het gebruik van de App of Service op of met betrekking tot ieder apparaat dat al dan niet uw eigendom is.

1.5 Door deze EULA te aanvaarden gaat u akkoord dat de verzamelde gegevens kunnen worden verwerkt conform de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

1.6 De voorwaarden van ons privacybeleid van tijd tot tijd, (Privacybeleid) zijn in deze EULA door verwijzing opgenomen en zullen, zodra het door u behoorlijk is geaccepteerd, van toepassing zijn op het gebruik van de App en Services.

1.7 Met behulp van de App of een van de Services geeft u uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van technische informatie over de Apparaten en bijbehorende software, hardware en randapparatuur voor diensten die internetgebaseerd of draadloos zijn, om onze producten te verbeteren en om u alle diensten te kunnen aanbieden.

1.8 Alle metingen die zijn gemaakt met, of worden weergegeven door de App zijn enkel bedoeld als hulpmiddel bij opsporing en beoordeling. Elke diagnose of behandelingsbeslissing moet volledig de verantwoordelijkheid van de behandelende arts zijn. Deze beschikkingen moeten alle beschikbare informatie uit verschillende bronnen integreren, waaronder klinische onderzoeken bij het vormen van een oordeel. De eindgebruiker moet een arts raadplegen alvorens de medicatie te veranderen op basis van de resultaten van de CalproSmart™ -test, tenzij eerder afgesproken met de behandelende arts

1.9 De App is goedgekeurd voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte, overeenkomstig Richtlijn 98/79/EC in Vitro Diagnostic Medical Devices. Certificaat nr: 0088/4008963/00183.

1.10 Bepaalde diensten zullen gebruik maken van andere faciliteiten op uw apparaat, zoals de kalender, telefoon en internetverbinding op uw apparaat. U kunt deze functionaliteit op elk gewenst moment uitzetten door de instellingen van het apparaat te veranderen. Als u dergelijke goedkeuring intrekt, werken sommige of alle functionaliteiten van de App mogelijk niet zoals bedoeld.

1.11 De App of Dienst kan links naar andere onafhankelijke websites van derden bevatten (Sites van Derden). Sites van Derden staan niet onder onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud of hun privacybeleid (indien aanwezig). U moet uw eigen onafhankelijke oordeel vellen over uw interactie met websites van derden, met inbegrip van de aankoop en het gebruik van producten of services via hen. Ons Privacybeleid dekt niet zulke sites van derden.

 1. Vergoeding en reikwijdte van de licentie

2.1 Aangezien u akkoord gaat met de voorwaarden van deze EULA, geven we u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om de App op de Apparaten te downloaden en te gebruiken, onder voorbehoud van deze voorwaarden en bepalingen in de EULA.

2.2 U mag:

2.2.1 een kopie van de App downloaden of streamen op elke handheld mobiel apparaat dat u bezit of de App checken, bekijken, gebruiken en weergeven op Apparaten enkel voor uw persoonlijke doeleinden; en

2.2.2 gebruik maken van de Documenten uitsluitend voor uw persoonlijke doeleinden.

 1. Licentie beperkingen

Behalve zoals uitdrukkelijk in deze EULA aangegeven of toegestaan ​​volgens de lokale wetgeving, gaat u ermee akkoord dat:

3.1.1 u de App of Documenten niet kopieert, behalve wanneer deze kopie plaatsvindt  in verband met het normale gebruik van de App, of indien een kopie noodzakelijk is vanwege back-ups of de operationele veiligheid;

3.1.2 u de App of Documenten niet verhuurd, leased, sub-licentie verleent, uitleent, vertaalt, samenvoegt, aanpast, varieert of wijzigt;

3.1.3 u geen wijzigingen aanbrengt in het geheel of een deel van de App, of toestaat ​​dat de App of een deel ervan wordt gecombineerd met, of wordt ingebouwd in andere programma’s;

3.1.4 u de App niet zult demonteren, decompileren, reverse-engineeren of afgeleide werken maakt op basis van het geheel of een deel van de App of een poging doet om iets dergelijks te doen, behalve in de mate dat (op grond van artikel 39h van de Noorse Auteurswet 1961 en artikel 296A van de Copyright, Designs and Patents Act 1988 (UK) of een gelijkwaardige wet- en regelgeving die van toepassing is in een relevante jurisdictie) dergelijke acties niet kunnen worden verboden, omdat ze essentieel zijn voor het bereiken van interoperabiliteit van de App met een ander softwareprogramma, en op voorwaarde dat de door u verkregen informatie tijdens deze activiteiten:

3.1.4.1 alleen wordt gebruikt met het doel om interoperabiliteit van de App met een ander programma te bereiken;

3.1.4.2 niet onnodig wordt bekendgemaakt of meegedeeld aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; en

3.1.4.3 niet wordt gebruikt om software te maken die nagenoeg gelijk is aan de app;

3.1.5. alle exemplaren van de App veilig houdt en geen ​​wachtwoord voor de App of diensten aan een andere persoon bekend maakt;

3.1.6 onze copyright melding bevat op alle volledige en gedeeltelijke kopieën die u maakt van de App op elk medium;

3.1.7  de App niet wordt gebruikt in enige jurisdictie waar het verboden is of goedkeuring vereist is die nog niet is verleend;

3.1.8 de App niet wordt verstrekt of anderszins in zijn geheel of gedeeltelijk  beschikbaar wordt gemaakt (met inbegrip van object en broncode), in welke vorm dan ook aan een persoon zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons; en

3.1.9 voldoet aan alle technologische controle of exportwetten- en regelgeving die van toepassing zijn op de technologie die wordt gebruikt of ondersteund door de App of Dienst (Technologie)

(samen met 3.1.1 tot 3.1.9 worden deze aangeduid als  Licentie Beperkingen).

 1. Gebruik beperkingen

U moet:

4.1.1 de App of een dienst niet gebruiken op een onrechtmatige manier, voor onwettige doeleinden, of op enige wijze die in strijd is met deze EULA, of frauduleus of kwaadwillig handelen, bijvoorbeeld door hacken of het plaatsen van kwaadaardige codes, met inbegrip van virussen of schadelijke gegevens in de App, een service of een besturingssysteem;

4.1.2 geen inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van een derde partij met betrekking tot uw gebruik van de App of een dienst, met inbegrip van de indiening van elk materiaal (in de mate dat een dergelijk gebruik geen toestemming heeft via deze EULA);

4.1.3 geen materiaal overdragen dat lasterlijk, beledigend of anderszins verwerpelijk is in relatie tot uw gebruik van de App of een dienst;

4.1.4 de App of een Dienst niet op een manier gebruiken die schade, storing, overbelasting of aantasting van onze systemen of de veiligheid in gevaar brengt of interfereert met andere gebruikers; en

4.1.5 geen enkele informatie of gegevens verzamelen of halen uit een Service, of proberen onze systemen of transmissies te ontcijferen naar of van de servers waarop een Service loopt.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten in de App, de documenten en de technologie overal in de wereld aan ons of onze licentiegevers toebehoren, dat de rechten in de App in licentie worden gegeven (niet verkocht) aan u, en dat u geen recht heeft in of op deze App, de Documenten of de Technologie anders dan het recht om van elk van hen gebruik te maken in overeenstemming met de voorwaarden van deze EULA.

5.2 U erkent dat u geen recht heeft op toegang tot de App in broncode vorm.

5.3 U erkent dat de App gepatenteerde technologie bevat (met inbegrip van maar niet beperkt tot PCT/GB2012/050717) en dat de hierin aan u verleende licentie strikt beperkt is tot de werkingssfeer van deze App en Service en niet van toepassing is op elk ander gebruik van die gepatenteerde technologie.

 1. Beperkte garantie

6.1 Wij waarborgen voor een periode van 12 maanden (Garantie) dat:

6.1.1 de App, wanneer hij behoorlijk wordt gebruikt en op een gevalideerd apparaat staat waarvoor het is ontworpen, hoofdzakelijk zal werken met de functies op de wijzen die staan omschreven in de Documenten; en

6.1.2 dat de Documenten de werking van de App juist beschrijven in alle materiële opzichten, op de datum waarop de app is gedownload of gestreamd naar de apparaten of waarop u in staat was om succesvol in te loggen op de App zonder het upgraden van de App .

6.2 Indien u ons binnen de garantieperiode schriftelijk op de hoogte stelt van enig gebrek of een fout in de App als gevolg waarvan de hoofdtaken niet worden uitgevoerd in overeenstemming met de Documenten, u recht heeft op een gratis upgrade naar een toekomstige versie van de app.

6.3 De garantie is niet van toepassing:

6.3.1 als het defect of een fout in de App of een Dienst het resultaat is van een door u gemaakte wijziging in de App;

6.3.2 als het defect of een fout in de App het gevolg is van het feit dat u de App heeft gebruikt in strijd met de voorwaarden van deze EULA; en

6.3.3 Als u breekt met één van de Licentie Beperkingen of de Acceptabele Gebruiksbeperkingen.

6.3.4 Als de app wordt gebruikt buiten een rechtsgebied waar het wettelijke goedkeuring geniet.

6.3.5 als we onze zaken afsluiten en de App en Services niet langer door ons worden aangeboden.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

7.1 U erkent dat de app niet is ontwikkeld om aan uw individuele wensen te voldoen, en dat het daarom uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat de voorzieningen en functies van de App, zoals beschreven in de documenten aan uw eisen voldoen.

7.2 U erkent en gaat akkoord dat wij u niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, behalve zoals hieronder uiteengezet.

7.3 Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor verlies of schade die u lijdt, die een verwacht gevolg is van onze inbreuk op deze EULA of onze nalatigheid tot aan de in punt 7.4 vermelde limiet.  Verlies of schade is te verwachten als het een voor de hand liggend gevolg is van onze breuk of als ze door u en ons is overwogen op het moment dat wij u de EULA verleenden.

7.4 Onze maximale totale aansprakelijkheid onder of in verband met deze EULA (inclusief het gebruik van de Services) hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, blijft onder alle omstandigheden beperkt tot de totale waarde van de goederen of diensten die u ooit van ons gekocht heeft door gebruik van de App. Dit geldt niet voor de aard van de schade die in conditie 7.5 zijn bepaald.

7.5 Niets in deze EULA zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor:

7.5.1 overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid;

7.5.2 fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; en

7.5.3 iedere andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Noorse wetgeving.

 1. Beëindiging

8.1 We kunnen deze EULA onmiddellijk beëindigen via een schriftelijke kennisgeving aan u:

8.1.1 Als u een materiële of voortdurende schending van deze EULA niet (indien herstelbaar) binnen 14 dagen verhelpt nadat de service of een schriftelijke kennisgeving u dit heeft verzocht; en

6.3.3 Als u breekt met één van de Licentie Beperkingen of de Acceptabele Gebruiksbeperkingen.

8.2 Bij beëindiging om welke reden dan ook:

8.2.1 zullen alle rechten die op grond van deze EULA aan u zijn verleend, ophouden;

8.2.2 Dient u onmiddellijk alle activiteiten toegestaan ​​door deze EULA, inclusief het gebruik van de Diensten te staken; en

8.2.3 Moet u onmiddellijk de App verwijderen uit alle apparaten, en meteen alle kopieën van de App en Documenten vernietigen die op dat moment in uw bezit, beheer of onder uw controle zijn en ons aantonen dat u dit hebt gedaan.

 1. Communicatie tussen ons

9.1 Wilt u schriftelijk contact met ons, of moet u ons schriftelijk in kennis stellen omtrent enige voorwaarden in deze EULA, dan kunt u deze naar ons sturen per e-mail of per prepaid post naar Calpro AS aan de Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Noorwegen of . Wij zullen de ontvangst ervan bevestigen en u schriftelijk antwoorden, meestal via e-mail.

9.2 Als we contact met u opnemen of u een bericht schrijven, zullen wij dat doen via e-mail of door pre-paid post naar ieder adres dat u aan ons verstrekt.

 1. Gebeurtenissen buiten onze controle

10.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor het niet uitvoeren of vertraging in de uitvoering van een of meer van onze verplichtingen uit hoofde van deze EULA die wordt veroorzaakt door een handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, zoals het uitvallen van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken (Gebeurtenis Buiten Onze Controle).

10.2 Als een gebeurtenis buiten onze controle plaatsvindt, dan heeft deze invloed op de prestaties van onze verplichtingen zoals omschreven in deze EULA:

10.2.1 onze verplichtingen onder deze EULA zullen worden opgeschort en de tijd voor de uitvoering van onze verplichtingen zal worden verlengd met de duur van de gebeurtenis die buiten onze controle ligt; en

10.2.2 wij zullen ons in redelijkheid inspannen om een ​​oplossing te vinden waarmee onze verplichtingen onder deze EULA kunnen worden uitgevoerd ondanks de gebeurtenis die buiten onze controle ligt.

 1. Andere belangrijke termen

11.1 Wij kunnen onze rechten en verplichtingen uit deze EULA sturen aan een andere organisatie, maar dit zal geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen uit deze EULA.

11.2 U mag uw rechten of verplichtingen uit deze EULA aan een andere persoon sturen, indien wij hier schriftelijk toestemming voor geven.

11.3 Als wij niet erin slagen om erop aan te dringen dat u een van uw verplichtingen uit deze EULA uitvoert, of als wij niet onz e rechten bij u afdwingen, of als wij daarin vertraging hebben, dan zal dat niet betekenen dat we onze rechten ten opzichte van u hebben laten vervallen en het zal niet betekenen dat u niet meer hoeft te voldoen aan deze verplichtingen. Als wij afzien van een door u gemaakte fout, dan zullen we dat alleen schriftelijk doen en dit betekent niet dat we automatisch van iedere door u gemaakte fout zullen afzien.

11.4 Elk van de voorwaarden in deze EULA werken afzonderlijk. Als een rechter of een bevoegde autoriteit besluit dat een van hen onwettig of niet afdwingbaar is, zullen de overige voorwaarden volledig van kracht blijven.

11.5 Houd er rekening mee dat deze EULA, het onderwerp en de vorming ervan, vallen onder de Noorse wetgeving. U en wij zijn het erover eens dat de gerechten van Noorwegen exclusieve bevoegdheid zullen hebben.

12. Privacy beleid

Voordat u de App en Services download en start, moet u het Privacybeleid lezen en accepteren. Het privacybeleid is ook beschikbaar op onze website. We kunnen dit Privacy Statement herzien op elk gewenst moment op basis van wijzigingen in wet- en regelgeving, onze producten en diensten, in lijn met onze contractuele afspraken met partners of andere redelijke rechtvaardiging. Wij zullen u op de hoogte stellen als het Privacybeleid verandert.